โค้ดตัวอักษร โค้ดอักษร

โค้ดตัวอักษร โค้ดอักษร

รวมโค้ดตัวอักษรมากมาย โค้ดอักษรหลากหลายรูปแบบเพียบ

Alt – 0 = NUL
Alt – 1 = ☺
Alt – 2 = ☻
Alt – 3 = ♥
Alt – 4 = ♦
Alt – 5 = ♣
Alt – 6 = ♠
Alt – 7 = •
Alt – 8 = ◘
Alt – 9 = ○
Alt – 10 = ◙
Alt – 11 = ♂
Alt – 12 = ♀
Alt – 13 = ♪
Alt – 14 = ♫
Alt – 15 = ☼
Alt – 16 = ►
Alt – 17 = ◄
Alt – 18 = ↕
Alt – 19 = ‼
Alt – 20 = ถ
Alt – 21 = ง
Alt – 22 = ▬
Alt – 23 = ↨
Alt – 24 = ↑
Alt – 25 = ↓
Alt – 26 = →
Alt – 27 = ←
Alt – 28 = ∟
Alt – 29 = ↔
Alt – 30 = ▲
Alt – 31 = ▼
Alt – 32 = SPACE
Alt – 33 = !
Alt – 34 = ”
Alt – 35 = #
Alt – 36 = $
Alt – 37 = %
Alt – 38 = &
Alt – 39 = ‘
Alt – 40 = (
Alt – 41 = )
Alt – 42 = *
Alt – 43 = +
Alt – 44 = ,
Alt – 45 = -
Alt – 46 = .
Alt – 47 = /
Alt – 48 = 0
Alt – 49 = 1
Alt – 50 = 2
Alt – 51 = 3
Alt – 52 = 4
Alt – 53 = 5
Alt – 54 = 6
Alt – 55 = 7
Alt – 56 = 8
Alt – 57 = 9
Alt – 58 = :
Alt – 59 = ;
Alt – 60 = <
Alt – 61 = =
Alt – 62 = >
Alt – 63 = ?
Alt – 64 = @
Alt – 91 = [
Alt - 92 = \
Alt - 93 = ]
Alt – 94 = ^
Alt – 95 = _
Alt – 96 = `
Alt – 123 = {
Alt – 124 = |
Alt – 125 = }
Alt – 126 = ~
Alt – 127 = ⌂
Alt – 139 = ๏
Alt – 140 = ๎
Alt – 147 = ๔
Alt – 148 = ๖
Alt – 149 = ๒
Alt – 150 = ๛
Alt – 151 = ๙
Alt – 152 = 
Alt – 153 = ึ
Alt – 154 = 
Alt – 155 = ข
Alt – 156 = ฃ
Alt – 157 = ฅ
Alt – 158 = ₧
Alt – 159 = ƒ
Alt – 160 = แ
Alt – 161 = ํ
Alt – 162 = ๓
Alt – 163 = ๚
Alt – 164 = ๑
Alt – 165 = ั
Alt – 166 = ช
Alt – 167 = บ
Alt – 168 = ฟ
Alt – 169 = ⌐
Alt – 176 = ░
Alt – 177 = ▒
Alt – 178 = ▓
Alt – 179 = │
Alt – 180 = ┤
Alt – 181 = ╡
Alt – 182 = ╢
Alt – 183 = ╖
Alt – 184 = ╕
Alt – 185 = ╣
Alt – 186 = ║
Alt – 187 = ╗
Alt – 188 = ╝
Alt – 189 = ╜
Alt – 190 = ╛
Alt – 191 = ┐
Alt – 192 = └
Alt – 193 = ┴
Alt – 194 = ┬
Alt – 195 = ├
Alt – 196 = ─
Alt – 197 = ┼
Alt – 198 = ╞
Alt – 199 = ╟
Alt – 200 = ╚
Alt – 201 = ╔
Alt – 202 = ╩
Alt – 203 = ╦
Alt – 204 = ╠
Alt – 205 = ═
Alt – 206 = ╬
Alt – 207 = ╧
Alt – 208 = ╨
Alt – 209 = ╤
Alt – 210 = ╥
Alt – 211 = ╙
Alt – 212 = ╘
Alt – 213 = ╒
Alt – 214 = ╓
Alt – 215 = ╫
Alt – 216 = ╪
Alt – 217 = ┘
Alt – 218 = ┌
Alt – 219 = █
Alt – 220 = ▄
Alt – 221 = ▌
Alt – 222 = ▐
Alt – 223 = ▀
Alt – 224 = α
Alt – 225 = ฿
Alt – 226 = Γ
Alt – 227 = π
Alt – 228 = Σ
Alt – 229 = σ
Alt – 231 = τ
Alt – 232 = Φ
Alt – 233 = Θ
Alt – 234 = Ω
Alt – 235 = δ
Alt – 236 = ∞
Alt – 237 = φ
Alt – 238 = ε
Alt – 239 = ∩
Alt – 240 = ≡
Alt – 241 = ฑ
Alt – 242 = ≥
Alt – 243 = ≤
Alt – 244 = ⌠
Alt – 245 = ⌡
Alt – 246 = ๗
Alt – 247 = ≈
Alt – 249 = ∙
Alt – 251 = √
Alt – 252 = ⁿ
Alt – 254 = ■
Alt – 255 = BLANK
Alt – 0128 = €
Alt – 0145 = ‘
Alt – 0146 = ’
Alt – 0147 = “
Alt – 0148 = ”
Alt – 0149 = •
Alt – 0150 = –
Alt – 0151 = —
Alt – 0239 = ๏
Alt – 0240 = ๐
Alt – 0241 = ๑
Alt – 0242 = ๒
Alt – 0243 = ๓
Alt – 0244 = ๔
Alt – 0245 = ๕
Alt – 0246 = ๖
Alt – 0247 = ๗
Alt – 0248 = ๘
Alt – 0249 = ๙
Alt – 0250 = ๚
Alt – 0251 = ๛
Alt – 0252 = 
Alt – 0253 = 
Alt – 0254 = 
Alt – 0255 = 
 

สามารถนำ โค้ดตัวอักษร และ โค้ดอักษร ต่างๆไปใช้ได้ตามใจชอบเลย

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2021 SiamHa.Com All Rights Reserved.
โค้ดตัวอักษร โค้ดอักษร