การเขียน job description ตัวอย่าง

การเขียน job description ตัวอย่าง

มาดูการเขียน job description ตัวอย่างกันค่ะ น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

สำหรับคนที่ยัง งงๆ ไม่รู้ว่าจะเขียน job description ยังไงดี

ลองนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียน job descriptionของตัวเองดูน่ะค่ะ

ด้านล่างนี้เป็นแบบฟอร์มตัวอย่างการเขียน job description ค่ะ ลองดูน่ะค่ะ

 

ใบกำหนดหน้าที่งาน  ( Job  Description )

 

ชื่อตำแหน่ง

 

กลุ่มงาน /ฝ่าย

 

หน่วยงาน

 

ผู้บังคับบัญชา (ระบุตำแหน่ง)

 

 

ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities )

(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการกำหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา)

 

หน้าที่หลัก

( Key  Responsibilities )

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

( Key  Activities )

ผลที่คาดหวัง

( Expected  Result )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities )

(แสดงจำนวนและตำแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)

ตำแหน่ง

จำนวนคน

 

 

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง  ( Job  Specification )

 

วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background )

 

 

 

 

 

ประสบการณ์การทำงาน  ( Professional  Experience )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติอื่นๆ  ( Other )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

(prepared By)

ผู้อนุมัติ

(Approached By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged By)

(.......................................................)

วันที่............/................../................

(.......................................................)

วันที่............/................../................

(.......................................................)

วันที่............/................../................

 

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2021 SiamHa.Com All Rights Reserved.
การเขียน job description ตัวอย่าง